ຫ້ອງຄົ້ນຄວ້າ

ຫ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສົນທະນາເປັນກຸ່ມ

ຫໍສະໝຸດ ສມປຊ ມີຫ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອສົນທະນາເປັນກຸ່ມ ສຳລັບນັກສຶກສາ, ຄູອາຈານ ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກຫໍສະໝຸດ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງມີຫ້ອງອ່ານການນຳ ທີ່ມີເອກະສານສຳຄັນ ທີ່ບໍ່ສາມາດຢືມອອກໄດ້.