ບໍລິການຢືມ-ສົ່ງປຶ້ມ

ສຳລັບນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ
– ນັກຮຽນ/ສະມາຊິກທົ່ວໄປຜູ້ໜຶ່ງ ສາມາດຢືມປຶ້ມໄດ້ເຖິງ 3 ຫົວ ຕໍ່ຄັ້ງ.
– ໄລຍະເວລາການຢືມ: ຕ້ອງນຳເອົາປຶ້ມມາສົ່ງພາຍໃນ 14 ວັນ, (ນັບທັງ ວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ).

ສຳລັບພະນັກງານ, ຄູອາຈານ, ນັກວິໄຈນັກຄົ້ນຄົ້ວ
– ທ່ານຢືມປຶ້ມໄດ້ເຖິງ 5 ຫົວ ຕໍ່ຄັ້ງ.
– ໄລຍະເວລາການຢືມ: ຕ້ອງນຳເອົາປຶ້ມມາສົ່ງພາຍໃນ 14 ວັນ, (ນັບທັງ ວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ).