– ດ້ານພາລະບົດບາດ
ພະແນກຫໍສະໝຸດ ມີບົດບາດເປັນສູນກາງຄົ້ນຄວ້າ ຫຼື ເປັນຄັງສາງ ທ້ອນໂຮມຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ, ເປັນຈຸດສູນກາງໃນການເຜີຍແຜ່ ແລະຕອບສະໜອງທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເມືອງ-ການປົກຄອງ, ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ວິທະຍາການຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ລະ ບົບຮຽນຕ່າງໆ ແລະເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ, ນັກສຶກສາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະນັກປັນຍາຊົນທັງພາຍໃນ ແລະນອກສະຖາບັນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

– ຂອບເຂດສິດ.
+ ມີສິດໄດ້ຮັບແຈ້ງການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກຂັ້ນເທິງສາຍພັກ ແລະສາຍລັດ, ຂໍຄຳເຫັນຈາກຂັ້ນເທິງກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ.
+ ມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ນະໂຍບາຍດ້ານວັດຖຸ ແລະຈິດໃຈຕ່າງໆຄືກັນກັບພະແນກການຕ່າງໆຂອງສະຖາບັນການເມືອງ ແລະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ.
+ ມີສິດໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການວາງກົດລະບຽບ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆພາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

– ໜ້າທີ່.
+ ຄົ້ນຄວ້າ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ບົດແນະນຳຕ່າງໆຂອງຂັ້ນເທີງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຫໍສະໝຸດ.
+ ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກຂອງຕົນ, ປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະນອກສະຖາບັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ.
+ ຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນັກປັນຍາຊົນ, ນັກສຶກສາທຸກຮຸ່ນ, ທຸກລະບົບຮຽນພາຍໃນ ແລະນອກສະຖາບັນ.
+ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກປະຈໍາປີ, ປະຈຳງວດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະ ຈຳອາທິດສະເໜີຕໍ່ຫົວໜ້າສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເມືອງ ແລະການປົກຄອງ ເພື່ອອະນຸມັດ ແລະປະຕິບັດການກວດກາ.
+ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການແຕ່ລະໄລຍະ ຂອງພະແນກຕົນໃຫ້ແກ່ຂັ້ນເທິງຖັດ
ຕົນຢ່າງເປັນປະຈຳ (1 ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ1 ປີ).
+ ປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ພ້ອມທັງສັບຊ້ອນພະນັກງານເຂົ້າໃສ່ແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງງານໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະທັນເວລາ.
+ ພົວພັນ ແລະຮ່ວມມືກັບຫໍສະໝຸດຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ.
+ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງໂຄງການຫຼັກສູດ, ປື້ມແບບຮຽນ, ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິຊາບັນນາຮັກສາດ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການສິດສອນ ແລະຝຶກອົບຮົມທຸກລະບົບຂອງ ສມປຊ ທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະໄລຍະຍາວ.
+ ສິດສອນວິຊາບັນນາຮັກສາດ ໃຫ້ແກ່ລະບົບຮຽນປະລິນຍາຕີ.
+ ຄຸ້ມຄອງ ແລະຂຶ້ນບັນຊີປື້ມ, ວາລະສານ ຫຼື ເອກະສານວິຊາການທຸກຊະນິດທີ່ມີໃນຫໍສະໝຸດ
ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເສຍຫາຍ ແລະເພື່ອສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງ.
+ ປົກປັກຮັກສາ ແລະສ້ອມແປງປື້ມ, ວາລະສານທຸກຊະນິດໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີ ແລະໃຊ້ໄດ້.
+ ຈັດຫາປື້ມ, ວາລະສານ ແລະຊັບພະຍາກອນຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຂົ້າຫໍສະໝຸດ ໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງນັກສຶກສາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ອາຈານສອນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
+ ວິເຄາະໝວດໝູ່ປື້ມ, ລົງທະບຽນປື້ມ, ວາລະສານ, ບົດປ້ອງກັນຈົບຊັ້ນ ແລະວິທະຍານິພົນ ເຂົ້າຄອມພິວເຕີ ແລະບັນທຶກບັດສະມາຊິກຫໍສະໝຸດເຂົ້າໂປຣແກຣມ.