Lib-2020-01-22 at 14.21.33

Lib-2020-01-22 at 14.21.33

ວັນທີ 21 ມັງກອນ 2020, ທ່ານ ບຸນທະວີ ຂຸນວົງສາ ຫົວໜ້າຂະແໜງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໂຮງຮຽນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ໄດ້ມອບປຶ້ມ “ຂັ້ນໄດພາສາຈີນ 999” ເຂົ້າຫໍສະໝຸດ ຈໍານວນ 20 ຫົວ ເປັນມູນຄ່າ 700.000 (ເຈັດແສນກີບ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *